Algemene voorwaarden  

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en/of diensten en/of overeenkomsten vanuit Ajna Zielsbeweging en Ajna Uitgeverij.

2. Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren bij één van de geboden activiteiten, dan wel de toegang tot de locatie.

3. Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

4. Aanwezigheid bij één van de geboden activiteiten/diensten is altijd alleen toegankelijk na opgave en toestemming door Jeanine Anja Tebbens, eigenaar Ajna Zielsbeweging en Ajna Uitgeverij.

5.Tijdens de geboden activiteiten/diensten dienen de deelnemers zich met respect te gedragen naar overige aanwezigen en de ruimte/omgeving waar zij te gast zijn.

6.Bezoek aan het Zuiderdiep 13 te Tweede Exloermond of een activiteit op een andere locatie is geheel op eigen risico. Ajna Zielsbeweging, Ajna Uitgeverij, dan wel Jeanine Anja Tebbens, is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het bezoek aan deze en/of andere locaties. 

7. Verlies of beschadiging toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij door toedoen van de bezoeker zullen ten allen tijde verhaald worden.

8. Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij mag een activiteit annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, waaronder een situatie van overmacht. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering voor aanvang van de activiteit heeft u recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. Vindt annulering tijdens de activiteit plaats dan vindt er evenredig aan het aantal sessies een berekening plaats. Mocht er sprake zijn van teruggave dan wordt dit teruggestort.

9. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het adres van Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij of een andere locatie waar we gebruik van maken is uitsluitend toegestaan met toestemming van Jeanine Anja Tebbens. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

10. Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor hetgeen de cliënt na de begeleiding met de opgedane kennis doet. 

11. Ajna Uitgeverij levert boeken ter ondersteuning van andere activiteiten door Ajna Zielsbeleving. Waardoor een ISBN nummer niet nodig is en het alleen verkrijgbaar is via Ajna Zielsbeweging.

12. Boeken zijn verkrijgbaar bij Jeanine Anja Tebbens, eigenaar en auteur bij Ajna Uitgeverij en Ajna Zielsbeweging. Eventuele verzending in overleg, waarbij de verzendkosten en verpakkingsmateriaal voor de rekening van de cliënt komen. 

13. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op de door Ajna Uitgeverij uitgegeven boeken berust bij Ajna Uitgeverij en Jeanine Anja Tebbens. 

14. Auteursrecht op de website en boeken die voortkomen uit de werkzaamheden van Ajna Zielsbeweging en Ajna Uitgeverij berust uitsluitend bij Jeanine Anja Tebbens,  Ajna Uitgeverij en Ajna Zielsbeweging.

 

 

 

 

 

 

Privacy beleid

 

1. Ajna Zielsbeweging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via 06-22510824.

 

2. contactgegevens: website:

www.ajnazielsbeweging.nl

adres: Ajna Zielsbeweging , Ajna Uitgeverij

Zuiderdiep 13

9571BA Tweede Exloermond

06-22510824

 

3. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn gegevens die u zelf hebt verstrekt: voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en (eventueel geboortedatum).

 

4. Als u er van overtuigd bent dat er door Ajna Zielsbeweging en/of Ajna Uitgeverij zonder toestemming gegevens van u zijn verzameld, neem dan contact op met de functionaris van gegevensbescherming: Jeanine Anja Tebbens  jeanineanja@gmail.com  of 06- 22510824. Uw gegevens worden dan direct verwijderd.

 

5. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief, het verzenden van boeken en het afhandelen van betalingen in de boekhouding. Gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk.

5a. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt is zich uitschrijven door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief. Ook kunt u het persoonlijk kenbaar maken, dan wordt u uit het bestand gehaald.

5b. Bij betaling via de bank is het verplicht de gegevens zeven jaar te bewaren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de boekhouding.

 

6. Ajna Zielsbeweging en Ajna Uitgeverij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

7. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, m.u.v. de wettelijke verplichtingen t.a.v. de boekhouding (belastingdienst).

 

8. Ajna Zielsbeweging en Ajna Uitgeverij maken geen gebruik van cookies. Indien de website host wel cookies opslaat, kan dit afgemeld worden door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

9. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer dit gewenst is, kunt u contact opnemen met Jeanine Anja Tebbens. Eveneens is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  of door middel van een brief: 

                                                                                                                        Autoriteit Persoonsgegevens 

                                                                                                                        Postbus 93374 

                                                                                                                        2509 AJ Den Haag

 

10. T.a.v. de beveiliging van persoonsgegevens zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met Jeanine Anja Tebbens.